logo zok

UWAGA! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce Czytaj więcej…

Zrozumiałem
czwartek, 08 marca 2018 14:24

Konkurs na piosenkę autorską

banery na konkurs piosenki III Święto Drawy

REGULAMIN KONKURSU NA PIOSENKĘ AUTORSKĄ
„ŚWIĘTO DRAWY”

Regulamin Konkursu - plik pdf

I Organizator
Złocieniecki Ośrodek Kultury

II Cele Konkursu
1. Stworzenie tekstu i melodii piosenki kojarzonej ze Świętem Drawy i Złocieńcem.
2. Zainspirowanie i zainteresowanie, jak największej liczby autorów Świętem Drawy, Pojezierzem Drawskim i miastem Złocieniec.
3. Zachęcanie do rozwijania rodzimej twórczości artystycznej. Rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą polską.

III Warunki uczestnictwa
Konkurs jest adresowany do amatorów i twórców profesjonalnych (zwanych dalej Uczestnikiem).

IV Zasady ogólne
1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielnie stworzony przez Uczestnika utwór słowno-muzyczny (piosenka), który wcześniej nie został opublikowany ani nagrodzony w innych konkursach lub festiwalach.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie przez Uczestnika oraz przesłanie nagranego wykonania jednej piosenki inspirowanej i szeroko nawiązującej do Święta Drawy, Pojezierza Drawskiego, Złocieńca, historii, aktualności i walorów społeczno-przyrodniczych okolic Złocieńca ORAZ przesłanie zgłoszenia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami wymienionymi w części V niniejszego regulaminu.
3. Autorem muzyki i słów nadesłanych utworów musi być Uczestnik. Słowa utworów muszą być napisane i wykonane w języku polskim. Utwór nie może przekraczać 3 minut i maksymalnie składać się z 4 zwrotek.
4. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji (sprawdzenie wymogów formalnych), konkursu właściwego oraz etapu finałowego.
5. Organizator powoła jury konkursu. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu przesyłania zgłoszeń.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.
8. Piosenka konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać treści obraźliwych.
9. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu przez Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na:

a. umieszczenie utworu oraz jego wykonania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu lub Partnerów Konkursu,
b. wykonanie kopii piosenek oraz ich prezentację lub powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora

10. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
11. Uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór.

V Eliminacje
1. Nadesłane zgłoszenie powinno zawierać:

a. wypełniony i podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy (załącznik 1), który może zostać przekazany Organizatorowi w wersji zeskanowanej;
b. tekst utworu w postaci pliku tekstowego o formacie pdf podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika;
c. utwór muzyczny w formacie MP3 (plik) opisany w nazwie tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem/ Uczestnika
d. zapis nutowy melodii wraz z akompaniamentem w formie tradycyjnego zapisu nutowego bądź z wykorzystaniem zapisu uproszczonego, np. tabulatury.
e. tempo i czas trwania utworu
f. w przypadku pracy zbiorowej zgłoszenia dokonuje lider grupy; pod zgłoszeniem wymagane są jednak podpisy wszystkich członków zespołu.

2. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres: Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec z dopiskiem “Konkurs na piosenkę”. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych konkursu Jury zapozna się z nadesłanym materiałem i zakwalifikuje najlepsze utwory do etapu finałowego. Uczestnik etapu finałowego otrzymuje tytuł: “finalisty konkursu”.
4. Lista finalistów Konkursu (tj. lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu) zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
5. Jury na posiedzeniu niejawnym wybierze zwycięzcę konkursu i niezwłocznie poda wynik konkursu do publicznej wiadomości, nie później jak dnia 11 maja 2018r.

VII Nagrody
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych, przy czym nagroda zostanie pomniejszona o podatki należne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zwycięzca konkursu przekazuje Organizatorowi wszystkie prawa autorskie do muzyki, słów, aranżacji i wykonania utworu.

VIII Postanowienia końcowe
1. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagrody.
3. Obrady Jury są tajne.
4. Skład Jury może ulec zmianie.
5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, w tym do jego odwołania.

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU na Piosenkę Autorską
„Święto Drawy”

 

Tytuł utworu: .....................................................................................................................................

Liczba zwrotek: ................................................................

Czas trwania utworu: ......................................................................

 

Autor tekstu: .....................................................................................................

Telefon, e-mail, adres: ..................................................................................................

.......................................................................................................................................

Wiek autora ........................

 

Kompozytor muzyki:...........................................................................................

Telefon, email, adres: ..................................................................................................

....................................................................................................................................... Wiek kompozytora: ......................................................................................................

 

Podpis autora/wszystkich autorów
(w przypadku niepełnoletnich podpis rodzica, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej)

......................................................... ................................................................

.......................................................... .................................................................

.......................................................... ...................................................................

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu *

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby Konkursu na Piosenkę Autorską Święto Drawy (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)

............................................... ..............................................
Miejscowość, data czytelny podpis

 

* W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i zgodę podpisuje opiekun lub rodzic.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na Piosenkę Autorską „Święto Drawy” , który rozumiem i w pełni akceptuję.

Zaświadczam, że utwór zgłoszony przeze mnie na Konkurs jest mojego autorstwa.

Jednocześnie (proszę zaznaczyć właściwe):
● zgadzam się           nie zgadzam się (*)
na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone terytorialnie umieszczenie utworu oraz jego wykonania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu

● zgadzam się           nie zgadzam się (*)
na wykonanie kopii nagrodzonych i wyróżnionych piosenek oraz ich prezentację lub powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

● zgadzam się           nie zgadzam się (*)
w przypadku wygranej przekazać organizatorowi wszystkie prawa autorskie do nagrodzonego utworu

 

.................................................... .....................................................
Miejscowość , data

Czytelny podpis każdego z autorów utworu

......................................................................

......................................................................

......................................................................

 

(*) - niewyrażenie zgody jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z konkursu.

Nasi partnerzy:

  sksil ForumKrakow Zachodniopomorskie logo mkidn 6490reklama kinads poziomaLR baner     DSI logo    logo m kult  erasmus ekdus DKplus