logo zok

Współpraca z partnerami

UWAGA! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce Czytaj więcej…

Zrozumiałem

bez kategorii

Deklaracja dostępności

Złocieniecki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu.

Data publikacji nowej strony internetowej
2018-09-25

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: • Fragmenty tekstu są przedstawione w formie grafiki
• Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie)
• Brak konsekwencji nawigacyjnej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2018-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 9436 714 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Złocienieckiego Ośrodka Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Złocieniecki Ośrodek Kultury
zaprasza do udziału
w POWIATOWYM KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

szop2018

REGULAMIN
Konkurs skierowany jest do
OSÓB INDYWIDUALNYCH I RODZIN ( DZIECI, RODZICÓW I DZIADKÓW)

ORGANIZATOR KONKURSU:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 6
tel. 94 36 714 55, tel. /fax 94 36 711 39
www.zok.zlocieniec.pl

CELE KONKURSU:
Propagowanie polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci, młodzieży i dorosłych.

TEMATYKA:
1. Uczestnicy zgłaszają do konkursu szopkę bożonarodzeniową.
2. Technika dowolna. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w wyborze materiału, z którego będzie zrobiona szopka.
3.WSZYSTKIE ELEMENTY SZOPKI POWINNY BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE
4. Prace powinny być przygotowane do wystawienia, elementy szopki oraz postacie, zwierzęta muszą być przytwierdzone, żeby podczas przenoszenia nie przewracały się, albo nie wypadały z szopki.
5. Ich wielkość i ciężar nie może utrudniać przeniesienia szopki (maksymalna wielkość szopki: podstawa 50/50 cm, wysokość 80 cm),

6. OPIS PRAC
Każda praca powinna być OBOWIĄZKOWO oznaczona:
• OŚWIADCZENIEM (Załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych
• metryczką napisaną komputerowo lub drukowanymi literami (CZYTELNIE)
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek oraz klasa szk. uczestnika
Adres placówki
Tel. kontaktowy
Adres email
Imię i nazwisko nauczyciela/instruktora
PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZBIORCZEJ LISTY UCZESTNIKÓW.

KATEGORIE I OCENA PRAC:
1. I kategoria – szopka rodzinna
2. II kategoria – szopka indywidualna
3. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów
4. Prace będą oceniane przez Komisję powołaną przez ZOK.
5. Werdykt komisji jest ostateczny
6. Organizator przewiduje wiele nagród
7. Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu nastąpi 19.12.2018 r. (środa) o godz. 17.00
8. Prace wyeksponowane będą na wystawie w „Galerii na Ścianie” w ZOK, ul. Połczyńska 6 do 7.01.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do dnia 11.12.2018 r.

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Złocieniec, ul. Połczyńska 6
Od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 20.00

•Organizator o nagrodzonych pracach i wyróżnieniach, a także o miejscu i godzinie otwarcia wystawy poinformuje LAUREATÓW telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• nazwiska zwycięzców oraz ich prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie www.zok.zlocieniec.pl
• koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywają uczestnicy lub placówka delegująca.
• Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997
• Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie oraz przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji Konkursu, POPRZEZ WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

Załącznik nr 1 do Regulaminu POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2018 (w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodzic/opiekun prawny; osoba pełnoletnia wypełnia samodzielnie)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, ze zapoznałem się z Regulaminem POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2018,organizowanego przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu i akceptuję jego warunki oraz wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na publikację i przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej moich/ mojego dziecka* (podam czytelnie IMIĘ i NAZWISKO) …………………………………………………………………………………… następujących danych osobowych: imienia i nazwiska autora szopki bożonarodzeniowej, wieku oraz instytucji i miejscowości, z której praca została nadesłana, a także danych biometrycznych (wizerunku) w przypadku udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej (Finał Konkursu). Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, instytucja, klasa przez Administratora Danych, jakim jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu. Zgadzam się, by podane dane osobowe (tj. lista laureatów Konkursu oraz opatrzone podpisem zdjęcie pracy plastycznej) zostały opublikowane w celu promocji Konkursu przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w lokalnych mediach „Głos Koszaliński”, „Złocienieckie klimaty”, w serwisach internetowych: www.zok.zlocieniec.pl www.dsi.net.pl oraz na fanpage’ach: Złocieniec – miasto z klimatem i fanpage Złocieniecki Ośrodek Kultury - ZOK - Kino MEWA, w ramach promocji działań realizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.
………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika Konkursu)
*skreślić niewłaściwe

 

Klauzula obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4 maja 2016 r.) Administratorem wszystkich danych osobowych w tym danych wizerunkowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w imieniu którego działa Dyrektor ZOK z siedzibą w Złocieńcu ul. Połczyńska 6, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Administratora.
Dane osobowe /wizerunek/ Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji działań promocyjnych Złocienieckiego Ośrodka Kultury w tym publikacji zdjęć na stronie promocyjnej zok.zlocieniec.pl.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym w ramach realizacji przedsięwzięcia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych a w szczególności danych wizerunkowych dziecka, którego jest Pan/i prawnym opiekunem a konsekwencją braku zgodny na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z wzięcia udziału w powiatowym konkursie Na Najpiękniejszą Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową oraz brak możliwości upublicznienia wizerunku na stronie zok.zlocieniec.pl.
Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępnione podmiotom trzecim, którymi będą: Urząd Miejski w Złocieńcu oraz fanpage Złocieniec – miasto z klimatem i fanpage Złocieniecki Ośrodek Kultury - ZOK - Kino MEWA, w ramach promocji działań realizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE ODBIORU PRAC:
od 07.01.2019r. do 14.01.2019 r.
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Złocieniec, ul. Połczyńska 6
w godz. 8.00 do 19.00

Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora!!!
Wszelkich dodatkowych informacji udziela plastyk ZOK
Elżbieta Kordek (tel. kontaktowy 694 600 709)

WYSTAWA SZOPEK OD 18.12.2018 DO 7.01.2019

 

Spotkania odbywają się

w poniedziałki i środy w godz. 15.00 - 16.00

taniec współczesny

ara 2017 2018 b

zagraja b1

PIĄTEK, 31.03.2017  Bilet - jeden dzień 
Bilet - cały Festiwal
12:00 OZNACZENIE 16 POŁUDNIKA  – zbiórka przed ratuszem (złocieniecka młodzież i dorośli) RATUSZ um. w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 3)
17:00 UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU ZOK KINO MEWA sala kinowa
17:15 MAREK ARCIMOWICZ – FOTOGRAF NA PLANIE FILMOWYM PROJEKTU –

„KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA” MARTYNY WOJCIECHOWSKIEJ

ZOK KINO MEWA sala kinowa
18:45 KAMILA KIELAR – JUKON ZOK KINO MEWA sala kinowa
21:00 MAREK TOMALIK – LADY AUSTRALIA I ZESPÓŁ CZERWIE Z AKOMPANIENTEM NA ŻYWO ZOK KINO MEWA sala kinowa
 
SOBOTA 1.04.2017 Bilet -jeden dzień
Bilet - cały Festiwal
10:00 PAWAN PANDEY– PATANJALI JOGA ZOK ul. Wolności 6 sala widowiskowa
11:00 ANIA  MACIĄG – warsztaty wielokulturowe i podróżnicze dla młodzieży ” Religie świata” ZOK KINO MEWA pracownia plastyczna
11:00 PIOTR MERDA, FOTOGRAFIA OTWORKOWA – warsztaty fotograficzne, ok.  3 godz.  ZOK KINO MEWA sala fotograficzna
12:00 DOROTA PANDEY ( DAIVI RADHIKA DEVI DASI ) warszataty hinduskie ” Sari Bindi i gopidaty” ZOK KINO MEWA  sala baletowa
14:00 ANIA MACIĄG – warsztaty wielokulturowe i podróżnicze dla młodzieży ” Twarzy Afryki” ZOK KINO MEWA pracownia plastyczna
14:00 AGA SIEJKA – warsztaty kosmetyczne ” Przygody w Hamanammie” ZOK KINO MEWA sala baletowa
14:00 Otwarcie drugiego dnia Festiwalu
KATARZYNA MASIN – film dokumentalny (28′)” Domy Zmarłych” (Peru) oraz spotkanie z autorką
ZOK KINO MEWA sala kinowa
15:30 ZDZICH RABENDA – DMUCHANYM KAJAKIEM PRZEZ POLSKĘ. 1200KM RZECZNEJ PRZYGODY ZOK KINO MEWA sala kinowa
17:00 MONIKA WITKOWSKA – KURS CZUKOTKA ZOK KINO MEWA
16:15 film dokumentalny (DWOJE NA K2)(46′) ORAZ SPOTKANIE Z REŻYSEREM DARKIEM ZAŁUSKIM ZOK KINO MEWA sala kinowa
20:00 KRZYSZTOF WIELICKI – MÓJ WYBÓR ZOK KINO MEWA sala kinowa
     
NIEDZIELA 2.04.2017 Bilet - jeden dzień
Bilet - cały Festiwal
10:00 PAWAN PANDEY – PATANJALI JOGA ZOK ul. Wolności 6 sala widowiskowa
11:00 ROWEREM Z HENRYKIEM SYNTEREM – wycieczka rowerowa dla małych i dużych z legendarnym redaktorem radiowej „Trójki”, zbiórka przed ratuszem Stary Rynek
12:00 AGA SIEJKA – warsztaty kosmetyczne ” Przygoda w Hamanammie” ZOK sala baletowa
12:00 AFRIQUE SOGUE – warsztaty bębniarskie ZOK ul. Wolności 6 sala widowiskowa
14:00 Otwarcie drugiego dnia Festiwalu
KATARZYNA MASIN – film dokumentalny (28′) ” INDIANIE OJIBWAY” (Kanada) oraz spotkanie z autorką
ZOK KINO MEWA sala kinowa
15:30 BARTEK SABELA I RENATA KOPER – ZABIĆ KRUKA. BHUTAN ZOK KINO MEWA sala 16
17:00 HENRYK SYTNER I ROBB MACIĄG – WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH ZOK KINO MEWA sala kinowa
18:30 AFRIQUE SOGUE – KONCERT NA BĘBNACH AFRYKAŃSKICH I UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU ZOK KINO MEWA sala kinowa

strazniczka b

Reklama w kinie

Reklama w kinie

1. Projekcje spotów reklamowych przed seansami filmowymi:

1) Spot filmowy w formacie DCP, o długości do 30 sekund:
    a) opłata za emisję jednorazową przed seansem filmowym w wysokości 20,00 zł brutto
    b) opłata za emisję miesięczną przed seansami filmowymi w wysokości 500,00 zł brutto

2) Spot w formie plansz statycznych z podkładem dźwiękowym w formacie DCP w czasie wyświetlania do 30 sekund
    a) opłata za emisję jednorazową przed seansem filmowym w wysokości 15,00 zł brutto
    b) opłata za emisję miesięczną przed seansami filmowymi w wysokości 300,00 zł brutto

2. Opłata za wynajem sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury:
- sala widowiskowo-kinowa przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu w wysokości 200,00 zł brutto za 1 godzinę;
- sala muzyczna przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu w wysokości 123,00 zł brutto za 1 godzinę oraz 650,00 zł brutto za 1 dobę;
- sala widowiskowa przy ul. Wolności 6 w Złocieńcu w wysokości 150,00 zł brutto za 1 godzinę oraz 800,00 zł brutto za 1 dobę,

3. Opłata za wynajem mobilnego sprzętu nagłośnieniowego w wysokości 246zł brutto za dobę.

4. Opłata za wynajem podstawowego zestawu nagłośnienia estradowego – dwa głośniki aktywne JBL EON o łącznej mocy 1200WAT plus konsola wraz z obsługą akustyczną w wysokości 123zł brutto za 1 godzinę.

5. Opłata za wynajem mobilnej estrady koncertowej w wysokości 2500,00 zł  brutto za 1 dobę, oraz 500,00 zł brutto za każdą kolejną dobę.

6. Opłata stała za transport estrady mobilnej w wysokości 300,00 zł brutto, plus 2 zł brutto za każdy kilometr poza terenem miasta Złocieniec.

O dziewczynie, która wraca nocą ...

środa, 18 listopada 2015 08:50

ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec
tel. 94 367 14 55, tel./fax 94 367 11 39,
tel. kom. 609 134 222
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wystawa fotografika zok zlocieniec plakat

zajeciatiptop 2015 2016 zok plakat

zajeciataneczne marta 2015 2016 zok plakat

czerwinski plakat

Elżbieta Majewska

Strona 1 z 8

Współpraca z partnerami

Nasi partnerzy:

  sksil ForumKrakow Zachodniopomorskie logo mkidn 6490reklama kinads poziomaLR baner     DSI logo    logo m kult  erasmus ekdus DKplus