A A A

Cel i przedmiot działania Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Do zadań Ośrodka Kultury należy wzbogacanie osobowości poprzez:

 1. organizowanie kół zainteresowań , sekcji i zespołów artystycznych oraz kursów nauki języków obcych;
 2. organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań, a także imprez rozrywkowych;
 3. ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego;
 4. organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego;
 5. współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej;
 6. rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego;
 7. prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług wydawniczych oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej z wykorzystaniem uzyskanych środków na realizację zadań statutowych ZOK.

............................................................................................................................................................

Do zadań Kina „Mewa” należy w szczególności:

 1. prowadzanie działalności w zakresie organizowania projekcji filmowych;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz rozpowszechniania wiedzy o filmie.

............................................................................................................................................................

Do zadań Biblioteki Publicznej należy w szczególności:

 1. gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz ich wypożyczanie;
 3. organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych;
 4. współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej na rzecz rozwoju czytelnictwa;
 5. stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych;
 6. prowadzenie poradnictwa fachowego odnośnie posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich;
 7. współdziałanie z bibliotekami szkolnymi na terenie miasta i gminy Złocieniec oraz w innych gminach i z instytucjami upowszechniania kultury w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Złocieńca i okolicznych gmin.

............................................................................................................................................................

Do zadań świetlic wiejskich należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności wiejskiej poprzez:

 1. realizowanie zadań w dziedzinie edukacji, wychowania, upowszechniania kultury poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności na podstawie własnego, akceptowanego przez Dyrektora ZOK programu;
 2. organizowanie spektakli, wystaw oraz imprez rozrywkowych;
 3. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi;
 4. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 5. prowadzenie punktów wypożyczania książek.


Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 29.04.2012
Podpisał: Agata Bożek
Dokument z dnia: 28.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 208