A A A

Przedmiot działalności

  1. ZOK umożliwia udział jak najszerszej grupy społeczeństwa we współtworzeniu życia kulturalnego miasta i gminy Złocieniec i prowadzi wielokierunkową działalność zgodnie z założeniami polityki kulturalnej miasta i gminy Złocieniec.

  2. 1. ZOK realizuje swoje cele w oparciu o podział pracy pomiędzy Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną i Kino „Mewa”.

2. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:

a) wzbogacanie osobowości człowieka,
b) kształtowanie moralnych, patriotycznych i ideowych postaw społeczeństwa,
c) kształtowanie umiejętności współżycia młodzieży i dzieci w grupie,
d) rozwijanie kultury w pracy, wypoczynku i życia codziennego,
e) tworzenie nawyków do korzystania z dóbr i udziału w ich tworzeniu,
f) organizowanie spektaklów, koncertów, wystaw, odczytów, spotkań, imprez rozrywkowych i turystycznych,
g) organizowanie kół zainteresowań, sekcji i zespołów artystycznych oraz kursów nauki języków obcych,
h) prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług wydawniczych oraz prowadzenie innej działalności gospodarczej z wykorzystaniem uzyskanych środków na realizację zadań statutowych ZOK.

3. Do zadań Biblioteki Publicznej należy w szczególności:

a) gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
b) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz ich wypożyczenie,
c) organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
d) współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej na rzecz rozwoju czytelnictwa,
e) stałe uzupełnienie zbiorów bibliotecznych,
f) prowadzenie poradnictwa fachowego odnośnie posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich,
g) współdziałanie z bibliotekami szkolnymi na terenie miasta i gminy Złocieniec oraz w innych gminach i z instytucjami upowszechnienia kultury w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców Złocieńca i okolicznych gmin.

4. Do zadań Kina „Mewa” należy w szczególności:

a) prowadzenie działalności w zakresie organizowania projekcji filmowych,
b) prowadzenia działalności edukacyjnej na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o filmie.Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 01.05.2012
Podpisał: Agata Bożek
Dokument z dnia: 28.04.2012
Dokument oglądany razy: 3 017