A A A

- Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób...

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku osób, korzystających z propozycji programowych, korzystających z zajęć, spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.
Działając na podstawie art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 6, 78-520 Złocieniec, tel.: 94 367 14 55, adres e-mail: sekretariat@zok.zlocieniec.pl reprezentowany przez Dyrektor p. Jolantę Smulską,
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: e-mail: sabat@zlocieniec.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe osób niepełnoletnich, których jest Pan/i prawnym opiekunem, w postaci wizerunku osób uczestniczących w zajęciach i przedsięwzięciach organizowanych przez ZOK, przetwarzane będą w celu promocji działań Złocienieckiego Ośrodka Kultury oraz promocji miasta na stronie internetowej http://zok.zlocieniec.pl oraz fanpage FB Złocieniecki Ośrodek Kultury - ZOK - Kino MEWA  na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia.
  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym do spełnienia celu przetwarzania zawartego w pkt 3 a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tego celu. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/i danych wizerunkowych, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Administratora na jego adres korespondencyjny.
  7. Dane udostępnione przez Pana/Panią będą podlegały udostępnieniu w przestrzeni internetowej na stronie internetowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury fanpage Złocieniecki Ośrodek Kultury - ZOK - Kino MEWA. Ponadto odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia i związanych z tym czynności oraz przez okres 20 lat w ramach prowadzenia kroniki wydarzeń Złocienieckiego Ośrodka Kultury.


Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 11.06.2019
Podpisał: Marek Zyśk
Dokument z dnia: 11.06.2019
Dokument oglądany razy: 809