A A A

Klauzula informacyjna - W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób zwracających się do Złocienieckiego Ośrodka Kultury

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób zwracających się do Złocienieckiego Ośrodka Kultury z wnioskiem o udostępnienie informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Działając na podstawie art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 6, 78-520 Złocieniec, tel.: 94 367 14 55, adres e-mail: sekretariat@zok.zlocieniec.pl reprezentowany przez Dyrektor p. Jolantę Smulską,
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: e-mail: sabat@zlocieniec.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wniosków o udostępnienie informacji na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1330, 1669), w zgodności przetwarzania danych z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia.
  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest a) wymogiem ustawowym , b) wymogiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych a) będzie brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy.
  7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami o archiwizacji dokumentów, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej (Dz.U.2011.14.67).


Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 11.06.2019
Podpisał: Marek Zyśk
Dokument z dnia: 11.06.2019
Dokument oglądany razy: 722