A A A

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Remont i przebudowa instalacji i wentylacji Sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Złocieniecki Ośrodek Kultury

78-520 Złocieniec

Ul. Połczyńska 6

Złocieniec dnia 31.07.2018 r.

Ldz. 236/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont i przebudowa instalacji i wentylacji Sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu” oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

 [zł brutto]

Termin realizacji zamówienia [tygodni]

Okres gwarancji [miesiące]

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Konsultingowe SANIVEST

Ul. Polna 59

87-100 Toruń

262 536,12

13

36

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 265 000,00zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 31.07.2018 13:00
Dokument oglądany razy: 216
Podlega Ustawie