A A A

Remont i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 588980-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Złocieniecki Ośrodek Kultury: Remont i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Złocieniecki Ośrodek Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 28709400000, ul. ul. Połczyńska  6 , 78520   Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-94 36 71 455, e-mail zokzloc@pro.onet.pl, faks 0-94 36 71 139.
Adres strony internetowej (URL): www.zok.zlocieniec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zok.zlocieniec.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zok.zlocieniec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Złocieniecki Ośrodek Kultury , 78-520 Złocieniec, ul. Połczyńska 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji sali kinowej kina „MEWA” w Złocieńcu
Numer referencyjny: 236/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie wymiany centrali wentylacyjnej zainstalowanej w budynku kina „MEWA” w Złocieńcu ul. Połczyńska 6. W zakres zamówienia wchodzą: 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w strefie lokalizacji centrali wentylacyjnej 2) Wykonanie projektu wykonawczego wymiany centrali wentylacyjnej 3) Realizacja na podstawie zatwierdzonego projektu zadania polegającego na wymianie centrali 4) Dezynfekcja układu Wentylacji nawiewno-wywiewnej Sali kinowej 5) Konserwacja zamontowanej centrali w pełnym zakresie w okresie 3 lat. Całość zadania ma być zrealizowana łącznie z robotami towarzyszącymi „pod klucz” wraz z rozruchem technologicznym i przekazana do użytkowania „w ruchu” łącznie z dokumentacją powykonawczą. Zadanie należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

50700000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 91
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

91

   


II.9) Informacje dodatkowe: Główne wymagania zamawiającego: 1 Pożądany termin realizacji całości niniejszego zamówienia - nie dłużej niż 13 tygodni od udzielenia zamówienia. 2 Wymagany okres gwarancji na całość wykonanych robót budowlanych nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty odbioru robót. 3 Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i Programu funkcjonalno - użytkowego należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym treścią siwz. 4 W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści programu funkcjonalno - użytkowego.Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Ponadto Zamawiający wymaga : 1 Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na stanowiskach robotniczych wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na : robotach budowlanych objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać dane osobowe pracownika/ów, jak: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu, na którym pracownik jest zatrudniony. 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6 Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał każdy podwykonawca Podwykonawstwo 1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 2 Wykonawca może zrealizować roboty budowlane stanowiące przedmiot Zamówienia z pomocy Podwykonawców, 3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom Wizja lokalna: 1 Wizja lokalna zostanie zorganizowana przez Zamawiającego na wniosek oferenta, wizja lokalna nie jest obowiązkowa. 2 Wizja lokalna obejmie teren budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy. 3 Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 4 Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją terenu robót ponosi Wykonawca. 5 Zamawiający nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej : 150 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegającą na wykonywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji sal użyteczności publicznej - o wartości co najmniej 150 000,00 zł każde. b) dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, upoważniające do wykonywania przedmiotu zamówienia lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności , do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu reprezentowany przez Dyrektor p. Jolantę Smulską, z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 6, 78-520 Złocieniec, tel.: 9436 71455, adres e-mail: sekretariat@zok.zlocieniec.pl 2. Funkcję Inspektora ochrony danych w Złocienieckim Ośrodku Kultury w Złocieńcu pełni Ireneusz Sabat adres e-mail: sabat@zlocieniec.pl 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ………………..……..… (*należy podać cel przetwarzania) na podstawie ………………..……..… (*należy podać podstawę prawną przetwarzania lub wskazać uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej) 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest …………………………………………………. (*wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie …………………………………………………. (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych). 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ………..…*. lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. (*jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.) Wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Burmistrz Złocieńca z siedzibą w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, w celu ………………………….… (*należy podać cel przetwarzania danych o którym mowa w pkt 3 klauzuli) 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 150 000,00 zł, lub inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie / będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: opis materiałów i produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto Wykonawca załącza do oferty dokumenty: 1) formularz oferty– załącznik nr 4 do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 5.1.4 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 3) odpowiednie pełnomocnictwa Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Złocieniec Nr 84 1020 2847 0000 1602 0009 6131 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w terminie do składania ofert w siedzibie Zamawiającego 78-520 Złocieniec ul. Połczyńska 6 w sekretariacie lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”. Kopię dołączyć do oferty. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały przesłanki jego zatrzymania. b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji na przedmiot umowy

20,00

Termin realizacji zamówienia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

UMOWA NR ……../2018 zawarta w dniu ............................... pomiędzy: Złocienieckim Ośrodkiem Kultury w Złocieńcu, zwanym dalej Zamawiającym, działającym przez: Dyrektora ZOK – …………………………… a ............................ przedsiębiorcą działającym pod nazwą: ........................................................................................... z siedzibą w ......................................, ul ....................................................................................................................., zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................., pod numerem ....................., zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali kinowej kina „MEWA””, o następującej treści: § 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót związanych z realizacją zamówienia pn.: „Remont i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali kinowej kina „MEWA””, przy czym: 1) zakres robót – według Programu funkcjonalno - użytkowego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będących integralną częścią umowy, 2) realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, dobrą jakość i właściwą organizacją, 3) przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany, 4) roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową, lub która jest implikowana przez umowę, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla stabilizacji, ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na stanowiskach robotniczych wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na : robotach budowlanych objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia 3. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać dane osobowe pracownika/ów, jak: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu, na którym pracownik jest zatrudniony. 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 6. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych ustępów przestrzegał każdy podwykonawca i aby wyraził zgodę na poddanie się kontroli, o której mowa w ust. 6. § 2 Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy zgodny z Programem funkcjonalno - użytkowym oraz SIWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy. § 3 Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na: …………………………………………….. § 4 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………. § 5 1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie zadania pn: „Remont i przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali kinowej kina „MEWA”” w formie ryczałtu w wysokości: brutto (z podatkiem VAT) ………………………… zł, (słownie złotych: …………………………………………… 00/100), 2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie płatna jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT wystawionej za wykonane roboty w oparciu o protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem §8, §14 ust. 2 i §18 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 3. W celu zastosowania mechanizmu podatkowego VAT konieczne jest wskazanie przez Wykonawcę do rozliczeń z Zamawiającym tego rachunku bankowego, przy którym prowadzony jest rachunek VAT Wykonawcy. 4. Strony stwierdzają, że cena umowna została poprawnie określona z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ona wystarczająca przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy /cena nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji/, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg umowy i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym. 5. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zweryfikował przedmiar robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wizję lokalną w terenie, a w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace i nakłady konieczne do wykonania robot zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. 7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 8. Kosztorysy na dodatkowe roboty budowlane będą opracowywane w oparciu o następujące założenia: 1) stawki robocizny, koszty ogólne, zysk, tak jak określone zostały w ofercie i kosztorysie ofertowym, zmniejszonym proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych marż, upustów, itp. 2) ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany. 3) podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y. 9. Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym z korektą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. l. Podstawą będzie kosztorys ofertowy i wskaźniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym . Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. L, w przypadku wykonania robót zamiennych o niższej wartości od przyjętej w ofercie lub w przypadku ich zaniechania. 10. Za datę zapłaty na podstawie niniejszej umowy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. § 6 1. Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy wskazanemu w ofercie: Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 1. . . . 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizacji zamówienia przy współpracy z podwykonawcami: 1) zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót, 2) wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania zatrudnionych przez siebie podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. § 7 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane związane z realizacją niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 3. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedstawienia zamawiającemu przez wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 10. Zapisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. § 8 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty. 6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 8. W przypadku, gdy na podstawie art. 6471 KC, Zamawiający zapłacił wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę w całości lub w części, może dochodzić od Wykonawcy (Wykonawców działających wspólnie - solidarnie) oraz od podmiotu (w przypadku, gdy działają wspólnie - solidarnie), który zawarł umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w drodze regresu całości zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty. § 9 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz technologią wskazaną przez projektanta w projekcie budowlanym. § 10 1. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 2. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował/usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały i odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne z zachowaniem odrębnych przepisów. 5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót oraz przekazać rozliczenie z materiałów posegregowanych, rozbiórkowych oraz utylizowanych. § 11 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną z zastrzeżeniem art. 30 ustawy Pzp. 3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, co do jakości zastosowanych materiałów lub wykonywanych robót, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania na własny koszt. § 12 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 2. Wykonawca udziela ………...-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i przekazania zamówienia do użytkowania. 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad, usterek przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Czas trwania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wydłużony zostaje na cały okres trwania gwarancji. § 13 1. Formę odszkodowania stanowić będą kary umowne – Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 1) zakończenia przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż określony umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 2) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót i odstąpienia komisji powołanej przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy lub przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia ujawnionych w toku odbioru wad, w wysokości 5.000,00zł; 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 4) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek, 6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek, 7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek, 8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 7 ust. 2, wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek. 9) braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w §1 ust. 2-7 lub nieprzedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie – w wysokości 200,00 zł od każdego stwierdzonego przypadku, 10) za każdy przypadek niezrealizowania przez Wykonawcę innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy – 5 000,00 zł. 2. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne naliczone Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia. 3. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. jeżeli szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonych kar umownych. § 14 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy jako jeden element. 2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia – zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych do odbioru dokumentów. Brak tych dokumentów skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury końcowego odbioru: 1) Zamawiający w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę rozpoczęcia końcowego odbioru robót. 2) Wykonawca do dnia odbioru końcowego winien przekazać Zamawiającemu: protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych: dokumentację powykonawczą, mapę geodezyjną powykonawczą, kosztorys powykonawczy. 3) następujące dokumenty: atesty na materiały oraz certyfikaty 4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które nadają się do usunięcia - aż do czasu usunięcia tych wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy, c) jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 5. W okresie gwarancji zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem. 6. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przez strony, termin usunięcia wad określa jednostronnie Zamawiający z uwzględnieniem, aby był to termin odpowiedni. 7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. § 15 1. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do niego, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym. 2. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia. § 16 W przypadku odkrycia w trakcie realizacji zamówienia sieci niezinwentaryzowanych Wykonawca jest obowiązany do naprawy uszkodzonej sieci oraz niezwłoczne powiadomienie inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego o istnieniu sieci niezinwentaryzowanej. § 17 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9 % ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł w dół, co stanowi kwotę: ……………….zł (słownie złotych: …………………………… 00/100). 2. Sposób wnoszenia i zwrotu kwoty należytego wykonania umowy: 1) 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………….. zł na okres realizacji zadania zwiększony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie gwarancji ubezpieczeniowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, ważną na okres do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w formie gwarancji ubezpieczeniowej (ważnej na okres 15 dni od daty upływu terminu rękojmi) na kwotę 30% kwoty wymienionej w pkt 1, tj: ………………… zł, która zwrócona zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 3) W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień pkt 2, Zamawiający zatrzyma kwotę równą 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z kwoty objętej końcową fakturą na poczet należnego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 3. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas : 1) winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. W razie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca Zobowiązany jest w terminie 3 dni dostarczyć dokument (gwarancję, poręczenie), w którym uwzględnione zostaną zastrzeżenia Zamawiającego. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 3) Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmujący swoją skutecznością okres 15 dni po upływie gwarancji i rękojmi . 4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 ust. 1 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio. § 18 Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści niniejszej umowy możliwe będę tylko w przypadkach określonych w Rozdziale 16 SIWZ, przy czym ich wprowadzenie wymaga spisania aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 19 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 2) w razie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 6) Wykonawca nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która dała powody odstąpienia od umowy. 4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. § 20 1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. § 21 W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy. §22 Zamawiający informuje, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, będącego osobą fizyczną odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przy czym informacja o tym zakresie została zawarta w BIP Zamawiającego. § 23 Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. § 24 Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część: 1) Oferta przetargowa 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej - 9 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, prowadzony w banku Bank PKO BP Złocieniec Nr 84 1020 2847 0000 1602 0009 6131. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i niezmniejszenia jego wysokości.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy pzp możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 1 zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2 zmianie wynagrodzenia; 3 zmianie osób Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót sanitarnych lub elektrycznych. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1 wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 2 wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 3. w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 4 w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; 5 wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 6 wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 1 ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 2 wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 3 wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4 wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); Wycena robót wprowadzonych w wyniku zmian będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w oparciu o poniższe zasady: 1 stawki robocizny, koszty ogólne, zysk, tak jak określone zostały w ofercie i kosztorysie ofertowym, zmniejszonym proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych marż, upustów, itp. 2 ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany. 3 podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y. 4 Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym z korektą wynagrodzenia. Podstawą będzie kosztorys ofertowy i wskaźniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym . 5 Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku wykonania robót zamiennych o niższej wartości od przyjętej w ofercie lub w przypadku ich zaniechania. Wprowadzenie zmian nastąpi aneksem do niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w umowie, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę musza spełniać wymagania opisane w SIWZ oraz posiadać doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny oferty. Zmiana pozostałych osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy i termin wykonania umowy. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów zawartej umowy w przypadku: a) wprowadzenie zmian korzystnych dla zamawiającego, b) konieczności wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stosunek zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnym kształcie, c) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Załącznik - Program Funkcjonalno użytkowy

Załącznik - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 13.07.2018 15:36
Dokument oglądany razy: 262
Podlega Ustawie