A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty II na wykonanie usługi pn. „Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r.”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Złocieniec, dnia 02 lipca 2015r.

  

ZAWIADOMIENIE

W wyniku dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz sprawdzeniu ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r poz. 907 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:
Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 77199 - 2015 z dnia 27.05.2015r.


1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 4 -Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik,
ul. Elizy Orzeszkowej 11,
84-100 Puck.

Cena oferty: 122.500,01 zł brutto – 90 pkt.
Doświadczenie: 2 usługi – 10 pkt.

UZASADNIENIE WYBORU
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Oferta z największą ilością pkt. 100. Cena oferty nie przekracza wielkość kwoty zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o terminie, po upływie, którego może być zawarta umowa.
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. O terminie zawarcia umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę odrębnym pismem.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zmawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

W załączeniu:
Ocena ofert - łączna

Ocena ofert - cena

Ocena ofert - doświadczenie

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 03.07.2015 13:38
Dokument oglądany razy: 372
Podlega Ustawie