A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Złocieniec, dnia 16 czerwca 2015r.

ZAWIADOMIENIE

W wyniku dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz sprawdzeniu ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r poz. 907 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 77199 - 2015 z dnia 27.05.2015r.

Zamawiający dokonał:

  1. wykluczenia Wykonawcy

Oferta nr 4 - U-STUDIO,

ul. Ks. Bogusława X 44/6,

70-440 Szczecin. 

Uzasadnienie wykluczenia

Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwania z dnia 08.06.2015r. nie uzupełnił i nie wyjaśnił do dnia 12.06.2015r. do godziny 10.00 oferty tzn. nie załączył aktualnego pozwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej – w tym cateringowej udokumentowane ważną decyzją organu inspekcji sanitarnej zgodnie z pkt. VI ust. 1 ppkt. 1 SIWZ, nie załączył aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zgodnie z pkt. VII ust. 1 pkt. 1.1 ppkt 3 SIWZ, nie złożył wyjaśnienia – dlaczego w załączniku nr 7 (wykaz usług – ocena punktowa) terminy realizacji przedstawionych usług nie są zgodne z przedstawionymi referencjami, nie podał składnika zmiennego ceny C2 oraz nie wyraził zgody na poprawienie kwoty podatku VAT i wpisanie kwoty 10 540,75 zł.

Uzupełnienia do powyższego wezwania Zamawiający otrzymał dopiero w dniu 15.06.2015r.  

W związku z powyższym komisja stwierdziła, że Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4, a tym samym oferta zostaje odrzucona zgodnie z ar. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. Wykluczenie wykonawcy:

                     Oferta nr 5 - Usługi Gastronomiczne Daniel Wójcik,

                     ul. Elizy Orzeszkowej 11,

                     84-100 Puck.

Uzasadnienie wykluczenia

Na podstawie art. 24 ust. 2 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie z dnia 08.06.2015r. nie uzupełnił do dnia 12.06.2015r. do godziny 10.00 oferty tzn. - nie dostarczył do wglądu oryginału Decyzji  nr PIS – 600 – 95/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r.,(zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. Dz.U. z 2013r. Poz.231).

- nie przedstawił w ofercie i uzupełnieniu dowodów potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w jednej z usług zgodnie z pkt VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (rozpoczęli i zakończyli: co najmniej dwa zadania tożsame z przedmiotem zamówienia. Za tożsame działania rozumie się realizację usług cateringowych dla minimum 50 uczestników jednocześnie o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto każde,

W związku z powyższym komisja stwierdziła, że Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 i 4, a tym samym oferta zostaje odrzucona zgodnie z ar. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

            3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 3 - GASTRO Irena Dzwonnik, ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski

Cena oferty: 128.995,00 zł brutto – 90 pkt.

Doświadczenie: 2 usługi – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Oferta z największą ilością pkt. 100. Cena oferty nie przekracza wielkość kwoty zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o terminie, po upływie, którego może być zawarta umowa.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

2. O terminie zawarcia umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zmawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

W załączeniu:

Ocena ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu-RAZEM-3

OCENA CENA OFERTY-4

OCENA TERMIN WYKONANIA-2

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 16.06.2015 21:50
Dokument oglądany razy: 529
Podlega Ustawie