A A A

Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r..

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Złocieniec: Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "INSPIRACJA" , ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie usługi cateringowej w dniach 18-25.07.2015r. dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi w Złocieńcu. Catering ma polegać na przygotowaniu całodziennych posiłków w postaci śniadania, lunchu i obiadokolacji (uwzględniając jedzenie wegeteriańskie), zaczynając od obiadokolacji w dniu 18.07.2015r., a kończąc śniadaniem 25.07.2015r. Ponadto w trakcie trwania festiwalu należy zorganizować obiad dla 30 osób w dniu 21.07.2015r. Kolacja pożegnalna w dniu 24.07.2015r. ma być uroczysta. Rozdział posiłków może odbywać się w kilku niezależnych miejscach dla określonej liczby uczestników lub w jednym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje powtarzalności posiłków. Posiłki powinny być przygotowane i dostarczone w najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem norm określonych przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów np. mrożone pierogi, krokiety itp., z gwarancją świeżości artykułów i produktów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3, 55.40.00.00-4, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium za całe zamówienie ustala się w kwocie 2.000,00 złotych, słownie dwa tysiące złotych, Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : PKO BP S.A. ODDZIAŁ W ZŁOCIEŃCU Nr rachunku : 78 1020 2847 0000 1002 0116 0720 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Usługa cateringowa dla ok. 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, która odbędzie się w dniach 18-25.07.2015r. w Złocieńcu. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmiot o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: Nazwa i adres Zamawiającego; Nazwę przedmiotu zamówienia wraz ze znakiem sprawy, rozdz. II pkt. 3 niniejszej SIWZ Nazwę i adres Wykonawcy Termin ważności gwarancji Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, Jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy przedłożyć Aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej, w tym cateringowej, udokumentowane ważną decyzją organu inspekcji sanitarnej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali, rozpoczęli i zakończyli co najmniej dwa działania tożsame z przedmiotem zamówienia. Za tożsame działania rozumie się realizację usług cateringowych dla minimum 50 uczestników jednocześnie o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każde. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi zostały należycie wykonane na zasadzie spełnia, nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego usługi cateringowej lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania kuchnią, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia o dysponowaniu lub możliwości dysponowania wyposażeniem zaplecza kuchennego w urządzenia techniczno gastronomiczne min. piec konwekcyjny, trzony kuchenne itp. dostępnych wykonawcy usługi cateringowej w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na kuchni. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Szef kuchni, 1 osoba, posiada wykształcenie gastronomiczne oraz doświadczenie minimum 3 letnie w branży gastronomicznej na stanowisku szefa kuchni. Kucharz, 1 osoba, posiada doświadczenie minimum 3 letnie w branży gastronomicznej na stanowisku kucharza. Pomoc kuchenna, wg potrzeb. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie na zasadzie spełnia, nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W sytuacji gdy wykonawca polega na zasobach podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w wykonaniu zamówienia stosuje się do nich zapisy SIWZ dotyczące podwykonawców. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasobach wykonawca się powołuje, wykonawca jest zobowiązany wykazać zmawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu. Jeżeli wykonawca będzie powoływał się zgodnie z art. 26 ust. 2b na zasoby podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wykonawca przedstawi w ofercie sposób zaangażowania ww osób w realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi w ofercie sposób zaangażowania ww. osób w realizacji zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50 tys. złotych, posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 50 tys. złotych Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na zasadzie spełnia, nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji złoży wraz z ofertą dokumenty innych podmiotów wymienione w punkcie VII.1.2 podpunkty 6,7 SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego NBP, strona internetowa: www.nbp.plKursy opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie w zakresie realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego umowy z powodów leżących po stronie Zamawiającego z jednoczesną zmianą wartości umowy. Zmiana związana ze zmianą liczby uczestników festiwalu możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmniejszenia liczby żywionych osób wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. Przy czym, zmniejszenie liczby uczestników festiwalu może być do 10 % bez zmiany stawki za osobodobę podanej w formularzu ofertowym. W przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. W przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usługi. W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zok.zlocieniec.pl


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy + załączniki do formularza oferty

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 27.05.2015 17:10
Dokument oglądany razy: 628
Podlega Ustawie