A A A

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

                                                                                                          Złocieniec, 24 marca 2015 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu usługi cateringowej dla 800 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Inspiracja"(zwany dalej Zapraszającym) informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zapewnienie usługi cateringowej w dniach 18-25.07.2015r. dla 800 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi w Złocieńcu.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w Przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wzorze zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Nazwa i adres Zapraszającego

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Inspiracja"  ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec,

KRS 0000402728,

NIP: 2530332478, REGON: 321168053

Adres e-mail: inspiracja@onet.eu

Telefon: 94 367 14 55

Fax: 94 367 11 39

Osoba wyznaczona do kontaktu: Alicja Borkowska  /tel. 721 889 507/

2. Uczestnicy dialogu technicznego

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty działające szczególnie w branży gastronomicznej, spożywczej itp., które wykonują usługi cateringowe przy obsłudze imprez masowych.

3. Przedmiot dialogu technicznego

Zapraszający planuje udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi cateringowej w dniach 18-25.07.2015r. dla ok. 800 osób, uczestników  Europejskiego Festiwalu Ludzi na terenie miasta Złocieniec.

Celem dialogu jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia  oraz kryteriów oceny ofert i warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty.

W toku dialogu technicznego Zapraszający będzie oczekiwał m.in. przedstawienia koncepcji organizacji całego przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu usługi cateringowej dla 800 osób w dniach 18-25.07.2015r. na terenie miasta Złocieniec.

4. Opis przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie usługi cateringowej w dniach 18-25.07.2015r. dla 800 osób , uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi w Złocieńcu. Catering ma polegać na przygotowaniu całodziennych posiłków w postaci śniadania , lunchu i obiadokolacji (uwzględniając jedzenie wegetariańskie), zaczynając od obiadokolacji w dniu 18.07.2015r a kończąc śniadaniem 25.07.2015r. Ponadto w trakcie trwania festiwalu należy zorganizować obiad dla 30 osób w dniu 21.07.2015r. Kolacja pożegnalna w dniu 24.07.2015r. ma być uroczysta.

Rozdział posiłków może odbywać się w kilku niezależnych miejscach dla określonej liczby uczestników lub w jednym wyznaczonym przez Zapraszającego miejscu.

Przygotowany jadłospis ma być zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje powtarzalności posiłków. Posiłki powinny być przygotowywane i/lub dostarczane w najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi z uwzględnieniem norm określonych przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów np. mrożone pierogi, krokiety itp.) z gwarancją świeżości artykułów i produktów.

5. Zasady prowadzenia dialogu technicznego

a) Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w oparciu o przepisy art. 31a-31c ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.);

b) Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu technicznego określone zostały w Regulaminie

prowadzenia dialogu technicznego, opublikowanym na stronie internetowej www.bip. http://www.bip.zok.zlocieniec.pl/ i zawieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury „Inspiracja“ w dniu 24 marca 2015r.

c) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.

d) Zapraszający zastrzega sobie prawo nagrywania spotkań z uczestnikami dialogu technicznego oraz protokołowania ich przebiegu.

6. Wskazanie miejsca i terminu składania zgłoszeń o dopuszczenie do dialogu technicznego

Zgłoszenie o dopuszczenie do dialogu technicznego można składać:

(1) drogą elektroniczną na adres: inspiracja@onet.eu

(2) faksem na numer: 94367 11 39

(3) pisemnie na adres:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Inspiracja" ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec

Termin składania wniosków: do dnia 04.04.2015r., do godziny 14.00.

Zapraszający dopuszcza składanie wniosków (wraz z załącznikami) w formie skanów lub faksów oryginałów dokumentów. Zapraszający dopuszcza możliwość komunikacji drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem również na etapie prowadzenia dialogu technicznego.

7. Warunki udziału w dialogu technicznym

Podmioty, które przystępują do dialogu technicznego, zobowiązane są do przedłożenia wypełnionego wzoru zgłoszenia.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 -  Wzór zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Regulamin dialogu technicznego

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 24.03.2015 14:44
Dokument oglądany razy: 474
Podlega Ustawie