A A A

Przetarg nieograniczony na realizację Projektu pn. „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina „Mewa” w Złocieńcu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Złocieniec: Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mewa w Złocieńcu Program operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja
Numer ogłoszenia: 486182 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Złocieniecki Ośrodek Kultury , ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 36 71 455, faks 0-94 36 71 139.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zok.zlocieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mewa w Złocieńcu Program operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1: 1.Kinowy projektor cyfrowy (1 szt.) Projektor cyfrowy 4K w standardzie DCI. 2.Serwer kinowy (1 szt.) Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 3.Obiektyw do projektora (1 szt.) Odpowiedni obiektyw dedykowany do projektora cyfrowego umożliwiający projekcję w standardzie DCI w kinie Mewa w Złocieńcu. 4.Zestaw do projekcji 3D (1 szt.) 5.Lampa (1 szt.) Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3 D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Mewa w Złocieńcu. 6.Panel sterujący (1 szt.) Panel sterujący do projektora. 7.Procesor wizyjny (skaler) (1 szt.) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł. 8.Stolik (1 szt.) Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy. 9.Okulary do systemu 3D (220 szt.) Okulary do systemu pasywnego 10.Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego. 11.Szkolenie dwóch kinooperatorów w siedzibie Zamawiającego. Zakres 2: 12.Rama konstrukcyjna ze srebrną tkaniną projekcyjną (1 szt.) Tkanina projekcyjna do pasywnej projekcji 3D. (konstrukcja metalowa w kolorze czarnym łącznie z kółkami zwrotnymi (na wózkach) o łącznych wymiarach 8,45 m x 4,5 m zakotwiczona na ścianie) 13.Okulary do systemu 3D (2780 szt.) Okulary do systemu pasywnego 3D 50% ilości - rozmiar dla dorosłych 50% ilości - rozmiar dla dzieci 14.Komputer stacjonarny z monitorem 19 Dedykowany komputer stacjonarny (min. 4 GB Ram, min. 500 GB HDD, procesor min. i3 3 GHz, karta graficzna min. 1 GB Ram z wyjściem HDMI, kartą dźwiękowa 7.1 z wyjściem coaxial oraz optycznym z napędem DVD/Blu-ray) 15.Odtwarzacz DVD/ Blu-ray (1 szt.) Wymagane wyjście optyczne oraz coaxial. uniwersalny odtwarzacz płyt Blu-ray, Super Audio CD, DVD-Audio/Video i CD wysokiej klasy procesor wideo ze skalowaniem 1080p dekoder Dolby True HD i DTS-HD Master Audio analogowe wyjście 7.1 z wysokiej jakości przetwornikami C/A 32-Bit / 192 kHz wyjście HDMI 1.4a z 1.080p24, wyjściem Bitstream lub 7.1 PCM Dolby TrueHD i dts-HD Master Audio wejście USB - odczytywanie plików audio, wideo i foto oraz materiału BD-Live wejście LAN dla BD-Live oraz streamingu muzyki, zdjęć i filmów z sieciowych dysków twardych zgodnych z DLNA odtwarzanie płyt BD-R i BD-RE (BDMV), DVD+/-R/RW, CD-R/RW odtwarzanie formatów MP3, WMA, AAC, JPEG, DivX, MPEG, WMV, AVI, MKV, AVCHD 16.Klimatyzator ( 1 szt.) Urządzenie przenośne o mocy nie mniejszej niż 2,5 kW, Max. wymiary: (szer) 65 cm x (głęb) 65 cm x (wys) 95 cm 17.Wzmacniacz mocy ( 1 szt.) Współpracujący z wzmacniaczem serii CROWN DSI 2000 18.Odsłuch w kabinie projekcyjnej Minimalne wymagania techniczne Mikser 3 pasmowa korekcja Filtr górnoprzepustowy 4 stereofoniczne kanały liniowe 4 wejścia mikrofonowo liniowe, zasilanie Phantom +48V, filtr HPF 100Hz, przedwzmacniacze i układy korekcji, 4 wejścia stereo (4 na TRS 1/4), 1 wyjście do efektu (TRS 1/4), wejście dla odtwarzacza (RCA), wyjście do rejestratora (RCA), tłumik sumy 60 mm, wyjście monitorowe (TRS 1/4), wyjście sumy (TRS 1/4), gniazdo słuchawkowe z regulacją 2 odsłuchy aktywne studyjne (bliskiego pola) Głośnik niskotonowy: 1 Typ A/B Moc RMS / muzyczna 25 W / 40 W Głośnik wysokotonowy 1 Typ A/B Moc RMS / muzyczna 25 W / 40 W Czułość wejściowa -nieskończoność do +14 dB Regulacja wzmocnienia +/-4 dB Złącza wejściowe: Analog XLR / RCA Waga max. 4,5 kg Max Wys x Szer x Gł 10(35 cm) x (20 cm) x ( 20 cm) Kabel mikrofonowy 200 m średnica przewodnika: 0,22 mm2 skład przewodnika: 28 x 0,10 mm2 zwiniętych żyłek miedzianych izolacja: PE koszulka: PVC mat, kolor czarny średnica przewodu: 6,4 mm oporność: 85 Ohm/km wtyczki XLR 8x XLR żeński 8x XLR męski Styki niklowane, obudowa metalowa Przejściówki XLR męski /wtyk 6.3mm mono x2 Przejściówki XLR żeński /wtyk 6.3mm mono x2 19.System do prezentacji bezprzewodowej wraz z transmisją dźwięku dopasowany do kina Mewa w Złocieńcu Minimalne wymagania techniczne Standardy: IEEE 802.11b/g 2.4GHz, IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX) Transfer: WLAN do 54Mbps LAN: 10/100Mbps Protokół: TCP/IP Zarządzanie: Konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej Antena: Dipolowa Moc transmisji: 2dBi Czułość odbioru: -65dBm @ 54Mbps, -80dBm @ 11Mbps dla 10-5 BER Zasięg bezprzewodowy: do 100 metrów, zależnie od środowiska Obsługiwane rozdzielczości PC/Notebook SVGA (800x600) XGA (1024x768) SXGA (1280x1024) WXGA (1280x768) WSXGA (1440x900, 1600x1024) UXGA (1600x1200) WUXGA (1920x1200) QXGA (2048x1536) Obsługiwana głębia koloru PC/Notebook: 16/32 bit Obsługiwana rozdzielczość na wyjściu: SVGA (800x600)/XGA (1024x768)/WXGA(1280x768) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7 15Pin VGA RJ-45 20.System maskujący konstrukcję metalową - kratownicę przy ekranie kinowym w kinie Mewa w Złocieńcu 2000 metrów taśmy filcowej, samoprzylepnej, czarnej, tłumiącej wibracje dźwięków, o szerokość min. 2 cm max 5 cm 21.System wentylacji procesora cyfrowego Rura wentylacyjna do odprowadzenia ciepłego powietrza (metal) (średnica 163 mm długość 2 m) Trójnik z szybrem (średnica 163 mm)Kolano 90 stopni (średnica 163 mm) Rura Spiralna (średnica 163 mm, długość 1 m) 22.Konfiguracja procesora dźwięku do innych źródeł niż procesor kinowy oraz dopasowanie aparatury dźwiękowej do warunków akustycznych sali. 23.Urządzenie umożliwiające przetwarzanie dźwięku przez procesor dźwięku w kinie Mewa np. przetwornik cyfrowo - analogowy 24.Serwis zestawu kina cyfrowego przez okres trwania gwarancji. Uwaga: Oferowany sprzęt powinien być tak dobrany przez Wykonawcę, aby poszczególne elementy, podzespoły należycie współpracowały ze sobą i były kompatybilne. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na wykonawcy. Podane ewentualne w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 38.65.34.00-1, 38.60.00.00-1, 31.50.00.00-1, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 32.00.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji niniejszego zamówienia jeżeli wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę (wartość powyżej 200 000 zł brutto) odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Należy przedłożyć wymagania szczegółowe - formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zok.zlocieniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Złocieniecki Ośrodek Kultury ul. Połczyńska 6 78-520 Złocieniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Złocieniecki Ośrodek Kultury ul. Połczyńska 6 78-520 Złocieniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania:


Pytania - Przetarg nieograniczony na realizację zadania:

Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 04.12.2012 14:27
Dokument oglądany razy: 1034
Podlega Ustawie