A A A

Przetarg na zestaw kinowego sprzętu cyfrowego

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony


Złocieniec: Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mewa w Złocieńcu Program operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja
Numer ogłoszenia: 292692 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Złocieniecki Ośrodek Kultury , ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 36 71 455, faks 0-94 36 71 139.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zok.zlocieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mewa w Złocieńcu Program operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa kinowego sprzętu cyfrowego wraz z montażem, zestrojeniem oraz szkoleniem obsługi w Złocienieckim Ośrodku Kultury. 1 Kinowy projektor cyfrowy o podanych obok parametrach 1 Projektor cyfrowy 4K zgodny ze specyfikacją DCI rozdzielczość min. 4096 x 2160 pixeli czyli 4K wg DCI przystosowany do pracy z dwuobiektywowym systemem 3D -systemem niemigawkowy i pasywnych okularów jednorazowego użytku. 2 Serwer kinowy o podanych obok parametrach 1 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI z pamięcią dyskową w pojemności minimum 1,50 TB. Pełna diagnostyka przez Internet, możliwość upgradu bez konieczności wymiany sterownika- port CRU - SATA 2 pozwalający podłączyć bezpośrednio zewnętrzne dyski z kontentem filmowym. Media blok DCI zintegrowany z projektorem DCI. 3 Obiektyw do projektora o podanych obok parametrach 1 Umożliwiający uzyskanie odpowiedniego formatu, dostosowanego do wymiarów ekranu i odległości projektora Kina Mewa w Złocieńcu, obiektyw zmotoryzowany. 4 Lampa (zapasowa) o podanych obok parametrach 1 Ksenonowa lampa (zapasowa) o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej w tym 3D, zapewniająca jasność obrazu określoną w standardzie DCI dla 2 D i 3D. 5 Panel sterujący o podanych obok parametrach 1 Panel sterujący do projektora z oprogramowaniem do kontroli i obsługi projektora 6 Procesor wizyjny (skaler) o podanych obok parametrach 1 Procesor wizyjny do obsługi sygnałów ze źródeł zewnętrznych. ( odtwarzacz DVD, odtwarzacz HD, komputer, cyfrowy wideorekorder, cyfrowy tuner itd.) 7 Stolik o podanych obok parametrach 1 Odpowiedni stolik uniwersalny pod projektor ( z rackiem 19 na serwer, skaler itp.) 8 Rama konstrukcyjna ze srebrną tkaniną projekcyjna o podanych obok parametrach 1 Tkanina projekcyjna do pasywnej projekcji 3D. (konstrukcja metalowa w kolorze czarnym łącznie z kółkami zwrotnymi (na wózkach) o łącznych wymiarach 8,45 m x 4,5 m, zakotwiczona na ścianie) 9 Okulary pasywne o podanych obok parametrach 3000 Okulary jednorazowego użytku do systemu 3D 50 % ilości - rozmiar dla dorosłych 50% ilości - rozmiar dla dzieci 10 Kinowy cyfrowy procesor audio o podanych obok parametrach 1 Procesor audio powinien współpracować z systemem kina cyfrowego i analogowego oraz posiadać następujące wejścia/wyjścia a) 4 wejścia cyfrowe b) 1 wejście analogowe c) 1 wejście typu NonSync d) 1 wejście mikrofonowe e) 1 wejście Dolby Surround 7.1 f) wyjście ośmiokanałowe analogowe DB - 25 11 Montaż, zestrojenie, uruchomienie dostarczonego sprzętu oraz szkolenie dwóch kinooperatorów w siedzibie Zamawiającego Uwaga: Oferowany sprzęt powinien być tak dobrany przez Wykonawcę, aby poszczególne elementy, podzespoły należycie współpracowały ze sobą i były kompatybilne. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji o okres zaczynający się data zgłoszenia jej na piśmie, a zakończony dniem odbioru przez zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy usterek. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do Złocienieckiego Ośrodka Kultury na koszt wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany (z nazwy) przez zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowanych zgodnie z art. 30 ustawy Pzp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 38.65.34.00-1, 38.60.00.00-1, 31.50.00.00-1, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 32.00.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji niniejszego zamówienia jeżeli wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Należy przedłożyć Wymagania szczegółowe - formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zok.zlocieniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest w ramach programu operacyjnego Cyfryzacja kin Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przetarg na zestaw kinowego sprzętu cyfrowego (13.08.2012 21:04)
Opublikował: Marek Zyśk
Publikacja dnia: 08.08.2012 16:08
Dokument oglądany razy: 1053
Podlega Ustawie